Cardinal Theme

کار تحقیقی1

امتحان شفاهی

دانشجویان حقوق

مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق

امتحان شفاهی کار تحقیقی1 ، آقای دکتر حسین زاده

روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396 ساعت 9 الی 11 در اتاق گروه ( 909 ) برگزار می گردد