Cardinal Theme

فهرست

دروس حذفی رشته مدیریت فرهنگی و هنری نیمسال اول 98

مدیریت فرهنگی

حذفی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فرهنگی : دروس حذفی رشته مدیریت فرهنگی در نیمسال اول 98 به شرح زیر می باشند.

1-روش تحقیق با کد درسی  131500701

2-مبانی هنر در اسلام با کد درسی  131502301

3-جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی با کد درسی 131502501

4-آشنایی با موسیقی  با کد درسی 131502801

5-آشنایی با سبک های هنری با کد درسی   131502901

6-تبلیغات سیاسی با کد درسی  131503601

7-شیوه های نقد با کد درسی 131503701

8-افکار عمومی وسایل  ارتباط جمعی با کد درسی  131504001