Cardinal Theme

آزمون جامع

آزمون جامع دکتری روانشناسی بالینی

آزمون جامع

آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی

امتحان جامع دوره هشتم دکتری روانشاسی بالینی در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد.

مواد امتحان:

1-تشخیص (آسیب شناسی روانی و ارزیابی بالینی) سه شنبه 1400/05/05 ساعت 13-9

2-آمار و روش تحقیق  سه شنبه 1400/05/05 ساعت 17-15

3-درمان (نظریه های رواندرمانی و رواندرمانی فردی(درمان­های شناختی رفتاری) چهارشنبه 1400/05/06 ساعت 13-9