رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

       جواد حسین زاده

  • دانشیار
  • گروه حقوق خصوصی
  • تلفن: 5-44238171 (داخلی 553)
  • ایمیل: hoseinzadeh@usc.ac.ir