معاون دانشکده

معاون دانشکده

دکتر سمانه آقاکاظم‌شیرازی

  • استادیار
  • گروه حسابداری
  • تلفن: 5-44238171 (داخلی 564)
  • ایمیل: Shirazi.sama20@usc.ac.ir
  • https://www.researchgate.net/profile/Samaneh-Agha-Kazem-Shirazi
  • https://scholar.google.com/citations?user=gAkim-MAAAAJ&hl=en
  • https://orcid.org/0000-0003-1079-6842