Cardinal Theme

امتحان جامع دکتر روانشناسی بالینی

امتحان جامع

مقطع دکتری

آزمون جامع دکتری روانشناسی

مرحله دوم امتحان جامع دکتری روانشناسی بالینی ( دوره پنجم ) در تاریخ 27 و 28 آذر ماه برگزار خواهد شد.

دروس و زمان امتحان به شرح ذیل اعلام  می گردد:

ردیف مواد امتحانی روز ساعت
1 تشخیص ( آسیب شناسی روانی و ارزیابی بالینی) سه شنبه 97/9/27 12 - 8
2 آمار و روش تحقیق سه شنبه 97/9/27 15 -   17
3 درمان  ( نظریه های رواندرمانی و رواندرمانی فردی ) چهرشنبه 28/9/97 12 - 8