مشخصات

برنامه حضور اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه

اعضای هیات علمی

برنامه حضور

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم انسانی

برنامه حضور اعضای محترم هیات علمی از شنبه مورخ 99/3/17 به شرح زیر می باشد. خواهشمند است در صورت نیاز، بر اساس روزهای اعلام شده مراجعه فرمایید.