چرا تحصیل در دانشگاه علم و فرهنگ

آیا می دانید دانشگاه علم و فرهنگ....