همایش معرفی رشته حقوق و فرصت های شغلی آن

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علم و فرهنگ برگزار کرد: همایش معرفی رشته حقوق و فرصت های شغلی آن

17 آبان 1396 - 11:49

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس